STATUT FUNDACJI www.domyopieki.pl

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą www.domyopieki.pl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Gabańskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16.04.2013 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7.

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom  fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

Rozdział II.
CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9.

Celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

 1. rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalność na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 2. wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 3. prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej w zakresie wyboru placówek opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 4. prowadzenia działalności na rzecz poprawy poziomu świadczonych usług w placówkach opiekuńczych,
 5. udzielania pomocy materialnej i niematerialnej potrzebującym, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom, w tym udzielanie dotacji do opłat, ponoszonych za pobyt w placówkach opiekuńczych,
 6. udzielania pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, ubogimi,
 7. inicjowanie i wspieranie oraz realizowanie lub współrealizowanie projektów poprawiających warunki życia ludzi starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
 2. świadczenie bezpośredniego i pośredniego doradztwa na rzecz osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z innych różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie wyboru dla nich odpowiedniej placówki opiekuńczej;
 3. świadczenie doradztwa w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek opiekuńczych;
 4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5.  świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, ubogimi;
 6. zakup sprzętu, wyposażenia i żywności oraz udział w kosztach adaptacji lub modernizacji placówek opieki długoterminowej dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych;
 7. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie leczenia, rehabilitacji, opieki, pobytu w placówkach opiekuńczych osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich w kraju i za granicą;
 8. organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym;
 9. upowszechnianie wiedzy o chorobach wieku starczego, niepełnosprawności, oraz możliwościach leczenia, opieki i pomocy również dla rodzin osób starszych;
 10. podejmowanie innych działań, których celem jest poprawa warunków życia osób starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych, a zwłaszcza wspieranie materialne i merytoryczne tworzenia nowych miejsc pracy i innych możliwości zarobkowania przez te osoby;
 11. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych;

Rozdział III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 2.100 zł (dwa tysiące sto złotych), na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2.  Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 12.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji, datków i subwencji,
  c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,prowadzonych przez Fundację,
  d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
  e) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
  f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 13.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

 1. Majątek Fundacji jest lokowany: na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

§ 15.

 1. O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV.
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ

§ 16.

 1. Dla osiągnięcia zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

§ 17.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:

 • 18.1 Drukowanie i działalność usługowa z poligrafią;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
 • 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 • 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
 • 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 • 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
 • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 18.

 1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie  przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.
 2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

Rozdział V.
ORGANY FUNDACJI

§ 19.

 1. Organami fundacji są:
  a) Założyciel Fundacji zwany Fundatorem
  b) Zarząd Fundacji
 2. Fundacja wykonuje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i wolontariuszy.

§ 20.
Fundator

 1. 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
  a) sprawowanie nadzoru nad realizowaniem celów Fundacji;
  b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  c) zmiana Statutu Fundacji, w tym również zmiana celów Fundacji;
  d) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej;
  e) kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji;
  f) zatrudnianie członków Zarządu Fundacji;
  g) udzielanie absolutorium Zarządowi;
  h) połączenie Fundacji z inną fundacją;
  i) likwidacja Fundacji
 1.  Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. Wejście Fundatora do Zarządu następuje z dniem złożenia pisemnego oświadczenia o wejściu do Zarządu Fundacji.

§ 21.
Zarząd Fundacji

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Prezesa Zarządu Fundacji wskazuje Fundator. Jeżeli Fundator wchodzi w skład Zarządu Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 5. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.
 6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 7. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 22.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) odwołania członka Zarządu,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu.

§ 23.

Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 24.

 1. Członkowie Zarządu Fundacji, mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie bądź nieodpłatnie, mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu.
 2. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu określa Fundator.

§ 25.

 1.  Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Fundatora, w szczególności:

 1. podejmowanie decyzji w zakresie sposobów realizacji celów Fundacji
 2. kierowanie działalnością Fundacji
 3. zatrudnianie pracowników biura Fundacji oraz inne osoby świadczące odpłatnie pracę na rzecz Fundacji na podstawie umów cywilno-prawnych lub umów o pracę
 4. decydowanie o nabyciu, zbyciu i obciążeniu majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 5. zakładanie oddziałów, filii i przedstawicielstw
 6. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu
 8. uchwalanie rocznych planów finansowych
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
 11. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 12. przygotowuje i publikuje wymagane w przepisach roczne sprawozdania finansowe fundacji oraz nadzoruje prawidłowość rozliczeń podatkowych
 13. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

Rozdział VI.
REPREZENTACJA FUNDACJI

§ 27.

 1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. Do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu upoważnione są osoby jak w pkt. 1, jednakże czynność może być podjęta po uprzedniej akceptacji Fundatora
 3. Prezes Zarządu Fundacji może powoływać pełnomocników do wykonywania w jego imieniu wszelkich czynności. Pełnomocnictwo to może być w każdym czasie cofnięte.

Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

 1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator
 2. W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek przeznaczony zostanie na Fundację, która realizuje podobne cele do zawartych w niniejszym Statucie.
 3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji.
 4. Uchwałę w przedmiocie przeznaczenia środków pochodzących z likwidowanej Fundacji podejmuje Fundator

§ 29.

 1. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Polityki Społecznej.
 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły

§ 30.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Statut został przyjęty dnia 16.04.2013 r.

 

Kontakt

Fundacja www.domyopieki.pl
01-695 Warszawa,
ul. Chlewińska 13
tel. 22 698 70 80,
fax 22 201 25 71
NIP: 113-286-79-08
KRS: 0000465087
Nr konta bankowego:
95 1140 2004 0000 3702 7476 8464


Centrum Doradztwa
w wyborze domu opieki:

Numer ogólnopolski: 790 500 924

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl